Adatkezelési Tájékoztató

Általános rendelkezések és elérhetőségek

A Kulcsár Vetőmag Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Korpos u. 5/a.) („Adatkezelő”) bor termelésével, értékesítésével, népszerűsítésével foglalkozik, amely tevékenységével kapcsolatban az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat is kezel. A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) ezen személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást. 

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Név: Kulcsár Vetőmag Kft. 

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Korpos u. 5/a.;

Nyilvántartó cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága;

Cégjegyzékszám: 09-09-008012;

Adószám: 12657544-2-09;

Képviselő: Kulcsár Lajos Gábor ügyvezető

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

Telefonszám: +36 70 530 3888

Munkanapokon: 8.00-16.00 között hívható

Email: rendeles@mauxp.hu

Az Adatkezelő weboldala: https://mauxp.hu 

Az Adatkezelő kapcsolattartója és elérhetőségei: 

Név: Mencsik Adrienn

E-mail cím: rendeles@mauxp.hu

2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót („Tájékoztató”) egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával és figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, új, személyes adatok kezelésével járó tevékenység, újonnan felfedezett biztonsági kockázat, vagy az érintettek visszajelzése miatt szükség van.

3. SPECIFIKUS ADATVÉDELMI FELTÉTELEK

Egyes külön adatkezelések esetén specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az érintettek külön tájékoztatást kapnak, ideértve például az Adatkezelő weboldalával kapcsolatos sütik alkalmazását.

4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket a szolgáltatásai nyújtásával kapcsolatban kezelt személyes adataik köréről, az Adatkezelő személyéről és elérhetőségeiről, adatkezelési gyakorlatáról, az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb körülményekről. A jelen Tájékoztatót az Adatkezelő és az érintett közötti szerződéses rendelkezésekkel összhangban kell értelmezni.

Az érintettek a vonatkozó személyes adatokat minden esetben az irányadó jogszabályokkal összhangban kell, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsássák (ha az adatok forrása az adatokat rendelkezésre bocsátó érintett). Így különösen megfelelő és tájékozott hozzájárulással vagy egyéb jogalappal kell, hogy rendelkezzenek a személyes adatok átadására. Az Adatkezelő nem felelős az érintettek fenti kötelezettségvállalásának, valamint kijelentésének megszegéséből esetlegesen származó károkért, veszteségért vagy sérelemért.

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataik jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Ha az adatmegőrzési időként a Tájékoztató igények elévülési idejét jelöli meg, az elévülést megszakító cselekmény az adatmegőrzési időt az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig, meghosszabbítja. Az adatmegőrzési idő meghatározásának alapja általában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”).

Az adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaAz adatok köre és forrásaAdatmegőrzési idő
Szerződés teljesítése
GDPR 6. cikk (1) b) pontja (az adatkezelés az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).A szerződés teljesítéséhez, valamint a szolgáltatás-nyújtáshoz szükséges adatok, ideértve különösen: az érintett neve, lakcíme számlázási adatai, egyéb a szerződéses kapcsolattartás és a szolgáltatás-nyújtás során megadott elérhetőségei (ideértve különösen: e-mail címe, telefonszáma).
Az adatok forrása: az érintett személy.
Adatmegőrzési idő: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos polgári jogi igények érvényesítésével, illetve kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az adatmegőrzés ideje a Ptk. 6:22. § (1) alapján az érintett személlyel való polgári jogi jogviszony megszűnését követő 5 év.
Az Adatkezelőre irányadó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok (ideértve: a számlázással kapcsolatos adatokat, valamint az érintettek nevét, számlázási címét) esetén: az érintett adatok annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig őrzendők, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 78. § (3), 202. § (1)).
Az Adatkezelőre irányadó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok (ideértve: a számlázással kapcsolatos adatokat, valamint az érintettek nevét, számlázási címét) esetén: az adott könyvelési tétel felmerülésétől számított 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Szvtv.”) 168-169. §).

Fényképek, videó- és hangfelvételek felhasználása referenciaként, valamint marketing célból saját honlapon, szóróanyagokban, közösségi média felületeken és egyéb reklámfelületenGDPR 6. cikk (1) a) pontja (az érintett önkéntes hozzájárulása).
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
Az érintett hozzájárulása hiányában a fényképek, videó- és hangfelvételek nem használhatók fel referenciaként, valamint marketing célból. 
Amennyiben az adott fényképet, videó-és/vagy hangfelvételt nem az érintett bocsátja rendelkezésre, úgy a felvételt rendelkezésre bocsátó személynek szükséges a felvétel készítése és felhasználása előtt a felvétel készítésének és felhasználásának céljáról az érintettet tájékoztatnia, valamint a felvétel készítéséhez és felhasználásához az érintett hozzájárulását beszereznie vagy egyéb jogalapot megjelölnie. 
Közszerepléssel járó, valamint tömegfelvételek készítésével és felhasználásával kapcsolatban: GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). A jogos érdek: a felvételek elkészítése és felhasználása az általa értékesített termékek népszerűsítése, promóció céljából.
A fényképek, videó- és hangfelvételek, valamint a hivatkozáshoz, kapcsolattartáshoz szükséges körben az érintettek neve és elérhetősége.
Az adatok forrása: az érintett vagy a felvételt rendelkezésre bocsátó, egyéb megfelelő jogalappal rendelkező személy.
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Szerződéses kapcsolattartók és a szerződés teljesítése során eljáró képviselők adatainak kezelése (ideértve: jogi személy vagy egyéb szervezet partnerek kapcsolattartói, eljáró munkavállalói és vezető tisztségviselői)GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés az Adatkezelő és szerződéses partnere jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). A jogos érdek: az Adatkezelő szerződéses partnereivel történő kapcsolattartás, és a velük kötött szerződés teljesítése, illetve a szerződéses kapcsolat létrehozatala és fenntartása.  Az érintett szerződéses kapcsolattartók és a szerződés teljesítése során eljáró képviselők neve, kapcsolattartási adatai (ideértve különösen: e-mail címe és telefonszáma), beosztása, a képviselt szervezet neve, címe, egyéb elérhetősége, az érintett szerződéssel vagy ajánlattal és a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatok.
Az adatok forrása: az adott jogi személy vagy egyéb szervezet partner. 
Az adott polgári jogi szerződés megszűnésétől számított 5 év, a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésével összhangban.
Adóügyi bizonylatok esetén: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (Art. 78. § (3), 202. § (1)).
Számviteli bizonylatok esetén: az adott könyvelési tétel felmerülésétől számított 8 év (Sztv. 168-169).

Hírlevél küldéseGDPR 6. cikk (1) a) pontja (az érintett önkéntes hozzájárulása).
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
Az érintett hozzájárulása hiányában hírlevél nem küldhető az érintett részére.
1. A hírlevélre feliratkozott személy neve, e-mail címe.
2. A hírlevél fogadáshoz való hozzájárulás, illetőleg a hozzájárulás visszavonása esetén ennek ténye.
Az adatok forrása: a hírlevélre feliratkozó személy.
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Ajánlat összeállítás a honlapon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott adatok alapjánGDPR 6. cikk (1) a) pontja (az érintett önkéntes hozzájárulása).
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
Az érintett hozzájárulása hiányában ajánlat nem kérhető, és nem küldhető az érintett részére.
1. Az ajánlatot kérő személy neve, e-mail címe, telefonszáma (és az üzenet tartalma, amennyiben személyes adatot tartalmaz).
2. Az ajánlatkérés kapcsán az ajánlatot kérő által rendelkezésre bocsátott adatoknak az ajánlat összeállításához és elküldéséhez történő felhasználásához való hozzájárulás, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén ennek ténye.
Az adatok forrása: az ajánlatot kérő személy.
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére az alábbi szerződéses partnereket veszi igénybe. A szerződéses partner úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár el: a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat az Adatkezelő nevében kezeli.

Az Adatkezelő csakis olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is. Az adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket az Adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti szerződés szabályozza. Az adatkezelésnek az Adatkezelő nevében való elvégzését követően az adatfeldolgozó az Adatkezelő választása szerint visszaszolgáltatja vagy törli a személyes adatokat, kivéve, ha az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog előírja azok tárolását. 

Az adatfeldolgozóTevékenysége
DiMA.hu Kft. Székhely: 4032 Debrecen, Békéssy Béla u. 9. C. épület, 3. emelet, 10. ajtó Cégjegyzékszám: 09-09-014017 E-mailcím: Link: http://www.dima.hu/ugyfelszolgalat/Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltató, a weboldalon az érintett által megadott valamennyi személyes adat feldolgozása, a webhely megfelelő működtetése érdekében.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: A weboldalon az érintett által megadott valamennyi személyes adat (név, e-mail cím, telefonszám).
Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok Székhely: Ireland, Dublin, Barrow Street 4Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Az Adatkezelő igénybe veszi az Adatfeldolgozó Google Analytics nevű szolgáltatását, amely abban segít, hogy az Adatkezelő pontosabb képet kapjon látogatói tevékenységeiről.
Facebook, Facebook Headquarters 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Az Adatkezelő igénybe veszi az Adatfeldolgozó Facebook Eseménykezelő és Célközönség szerkesztő nevű szolgáltatását, amely abban segít, hogy az Adatkezelő célzottabb reklámokkal tudja megszólítani meglévő és potenciális ügyfeleit.
BAZ Express Csomag Logisztika Kft. Székhely: 3937 Komlóska, Rákóczi F. u. 121. Cégjegyzékszám: 05-09-028184 E-mail cím:
bazexpresskft15@gmail.com
Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Az Adatkezelő által folytatott, Webáruházon keresztül értékesített termékek Felhasználóhoz történő eljuttatása.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: A weboldalon az érintett által megadott valamennyi személyes adat (név, cím, e-mail cím, telefonszám).

6. Hírlevél küldése

A hírlevélre feliratkozott érintettek az Adatkezelő hírleveléről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhatnak az Adatkezelője és az Adatkezelő kapcsolattartója fentebb jelölt elérhetőségein. Emellett ezen tényre minden egyes hírlevél figyelemfelhívást tartalmaz.   

7. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

7.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

7.2   Az érintett hozzáférési joga

 1. Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 1. az adatkezelés céljai; 
 2. az érintett személyes adatok kategóriái; 
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, i 
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
 5. az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
 6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
 1. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

7.3 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

7.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; 
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
 4. a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre; 
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 1. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.  
 1. Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között: 
 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:  
 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
 1. Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 1. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést. 

7.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

7.7 Az adathordozhatósághoz való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, ha: 
 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
 2. az adatkezelés automatizált módon történik. 
 1. Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így az Adatkezelő és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását. 
 1. A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.8 A tiltakozáshoz való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 1. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 
 1. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 1. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

7.9 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

7.10 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 1. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 
 1. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 
 1. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

7.11 Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 1. Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. 
 1. Az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.
Scroll to Top